gossiplanka alexa Duminda Silva's Doctor - Hirunika Premachandra

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Duminda Silva's Doctor - Hirunika Premachandra

ysre‚ld fkdkj;S
oeka ÿñkaof.a ffjoHjßh miqmi

Ndr; >d;k isÿùfï § ÿñkao is,ajdf.a ysig fjä je§ we;s nj i|yka l< ffjoHjßh iïnkaOfhka mÍlaIKhla l< hq;= nj ysre‚ld fma%upkaø wjOdrKh lr ;sfnkjd' ish f*ianqla .sKqug woyila tlalrñka weh

fï nj i|yka lr we;af;a ish mshdf.a ysig fjä jeÿKq fuf;la m%isoaO fkdl, PdhdrEmh m%isoaO lsÍfuka miqjhs'
f*ianqla ys igyk fufiah"
—Tn lsis flfkl=f.ka ud wkqlïmdjla hÈkafka ke;' ud hqla;sh bIaG lrf.k yudr' ud fï mska;+rh udf.a f*ia nqla msgqfõ m< lf<a ysig fjä jeÿKq mqoa.,fhl= lsisfia;au Ôj;a ùug fkdyels nj lSugh'tu ksid idjoH ffjoH f;dr;=re wêlrKhg m%ldY l, ffjoHjßh ms<sn|j mÍlaIK lghq;= jydu wdrïN l, hq;=h'˜hkqfjka ysre‚ld tys i|yka  lr ;sfnkjd'

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu