gossiplanka alexa Vijaya Nandasiri Passes Away - Update 3

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Vijaya Nandasiri Passes Away - Update 3


úch kkaoisßf.a foayhg
kdu,a wjika f.!rj olajhs
^PdhdrEm&

taldnoaO úmlaI md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI uy;d Bfha iji wNdjm%dma; jQ m%ùk rx.k Ys,amS úch kkaoisß uy;df.a foayhg wjika f.!rj oelajqjd' Tyq iuÕ fcdkaiagka m%kdkaÿ uy;do meñK isá w;r tu wjia:dfõ§ ,nd .;a PdhdrEm lsysmhla my;ska

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu