gossiplanka alexa Vijaya Nandasiri Passes Away - Update 2 (Video)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Vijaya Nandasiri Passes Away - Update 2 (Video)

wNdjm%dma; jQ úch kkaoisß uy;df.a foayh
ksjig f.k wd wjia:dfõ ùäfhdaj

wNdjm%dma; jQ m%ùk rx.k Ys,amS úch kkaoisß uy;df.a foayh Bfha ^09od& oyj,a .,alsiai fgïma,ia mdf¾ msysá ta uy;df.a ksjig /f.k wdjd' ta wjia:djg l,d lrejka /ilao tlaj isá w;r úch kkaoisß uy;df.a wjika lghq;=

fyg Èk tkï 11jk ^n%yiam;skaod& Èk isÿ lsÍug kshñ;hs' foayh ksjig /f.k wd wjia:dfõ§ ,nd .;a ùäfhdajla my;ska n,kak'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu