gossiplanka alexa Namal Rajapaksa Released on Bail by the Aluthkade Magistrate

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Namal Rajapaksa Released on Bail by the Aluthkade Magistrate


kdu,a wem u; ksoyia fjhs

md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI iy tkawd¾ lkai,agka iud.fï yd .jia fldamf¾Ika wOHlaIjßhl nj lshk ks;Hd fiakdks iurkdhl ufyaia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej

remsh,a ,laIhl uqo,a wem yd remsh,a ,laI 100 ne.ska jQ YÍr wem 4la u; tla whl= uqod yßk f,i fld<U fldgqj w;sf¾l ufyaia;%d;a ksYdka; msÍia uy;d wo ^22& ksfhda. lf<ah' wem u; ksoyia ùfuka miq kdu,a rdcmlaI uy;d udOH wu;ñka l< l;dj my;ska'

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu