gossiplanka alexa Mahinda's New House In Colombo 07

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Mahinda's New House In Colombo 07
ffu;%S isá ksji uyskaog fohs
^PdhdrEm&

ffu;%Smd, isßfiak uy;d ckdêm;s ¥rhg m;aù udi 6g wêl ld,hla mÈxÑj isá fld<U 07 úfÊrdu udjf;a ksji w¨‍;a jeähd lr ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d fj; mÈxÑh i|yd ,nd§ ;sfnk w;r

tu ksjfia PdhdrEm lsysmhla my;ska n,kak'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu