gossiplanka alexa Dayasiri Jayasekara Gives Advice Post For Susanthika

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Dayasiri Jayasekara Gives Advice Post For Susanthika

l%Svd weu;s
ohdisßf.ka iqika;sld chisxyg

WmfoaYl ;k;=rla - ^PdhdrEmh&

T,sïmsla molalï ,dNS iqika;sld chisxy uy;añhg l%Svd wud;H ohdisß chfialr uy;d úiska cd;Hka;r ;rÕ i|yd l%Svl l%Säldjka f;dard .ekSfï yd mqyqKq lsÍï ms<sn| WmfoaYl ;k;=rg m;a lr

;sfnk njg jd¾;d fjkjd' tu WmfoaYl ;k;=rg wod< m;aùï ,smsh ,nd.ekSfï§ .;a PdhdrEmhla my;ska n,kak'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu