gossiplanka alexa Chandrika Kumaratunga Speaks In Gampaha

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Chandrika Kumaratunga Speaks In Gampaha

udOHfõ§ ,ika; úC%u;=x.j uerefõ uyskaohs
- pkaøsld l=udr;=x.

ikafâ ,Sv¾ udOHfõ§ ,ika; úC%u;=x. uy;d >d;kh lrk ,oafoa ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d úiska hehs ysgmq ckdêm;sks pkaøsld l=udr;=x. uy;añh mjihs' ldka;djkag we;=¿ ùu ;ykï lr we;s bka§h fldaú,lg tjlg ckdêm;s wd¾hd Ysrka;s rdcmla‍I we;=¿ ùu ksid

tu fldaú, i;s .Kkla msßisÿ l, mqj;la mqj;a mf;a m< lsÍu ksid fldam ù we;s uyskao rdcmla‍I tjlg ckdêm;sjrhd ,i;ak úC%u;=x.g ÿrl:kfhka wu;d urK ;¾ckh lr we;s nj;a bka Èk ;sysmhlg miq Tyqj fjä ;nd urd oud ;snQ nj;a ysgmq ckm;sksh .ïmy§ mej;s ckyuqjla wu;ñka mjid isáhd' tys§ t;=ñh jeä ÿrg;a lshd isáfha fuu urK ;¾ckh .ek ,ika; úC%u;=x. ;ukag tl,ays okajd ;snQ njhs'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu