gossiplanka alexa Parliment Member Asad Sali Speaks In A Press Conference

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Parliment Member Asad Sali Speaks In A Press Conference
{dkidr ysñhkaj urdf.k uefrkakg
ux ,Eia;shs

wfma kì ;=ukg tfrysj tl jpkhla fyda lsjqfjd;a mqcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka urdf.k uefrk nj cd;sl iu.s fmruqfKa kdhl uOHu m<d;a iNd uka;‍%S widoa id,s uy;d mjid isáhd' udOH yuqjla wu;ñka Tyq lshd isáfha ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak fmdfrdkaÿ jQ mßÈ

bia,dï wd.u ksoyfia me;srùug wjia:dj ,ndfok f,i;a {dkidr ysñhka w;awvx.=jg .kakd f,i;a Tyq tys§ b,a,d isáfhah'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu