gossiplanka alexa Namal Rajapaksa Released On Bail - Update

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Namal Rajapaksa Released On Bail - Update


wem ,enqKq kdu,a wïud fidhd hhs
^ùäfhda&

kdu,a rdcmlaI uy;d wem ,eîfuka wk;=rej ;u wdOdrlrejkaf.a WKqiqï ms<s.ekSu ueo r: fm<md,shlska .uka .;a;d' tf,i meñ‚ Tyq

;u uj fidhd hk whqre kdu,a rdcmlaI uy;df.a ks, f*ianqla msgqj Tiafia iÔj úldYh l<d' tf,i kdu,a ;u uj fidhd .sho weh ksjfia fkdisák w;r tu wjia:dfõ ùäfhda o¾Ykh my;ska n,kak'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu