gossiplanka alexa Minister Thewarapperuma Trying To Hanging - Update 3

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Minister Thewarapperuma Trying To Hanging - Update 3

ysf¾ .sh f;jrmafmreuf.ka hymd,khg
wk;=re weÕùula - ^ùäfhda&

rlaIs; nkaOkd.dr .; l< ksfhdacH wud;H md,s; f;jrmafmreu uy;d j;auka rcfha l%shd l<dmh úfõpkh lr ;sfnkjd' Tyqf.a ks, f*ianqla msgqfõ i|yka jkafka

˜‍06 uila mdi,a wOHdmkh ke;s lr humd,kfhka uõ fifkyi o ke;s l< njhs'˜‍ u;=.u ufyaia;%d;a wêlrKh úiska rlaIs; nkaOkd.dr .; lsÍfuka miqj fmd,sia r:fha isg ksfhdacH wud;Hjrhd jdyk fidrlï lrk whl= ms<sn|j i|yka lr Tyqj w;awvx.=jg fkd.kakd njo i|yka l<d' ksfhdacH wud;H md,s; f;jrmafmreu uy;df.a m%ldYh iys; f*ianqla igyfka PdhdrEmh iy ùäfhdaj my;ska n,kak'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu