gossiplanka alexa Mattala Rajapaksa International Airport - Ranil Wickremesinghe

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Mattala Rajapaksa International Airport - Ranil Wickremesinghe
u;a;, .=jka f;dgqmf<ka uyskaof.a ku
rks,a /lf.k

yïnkaf;dg jrdfha yd u;a;, .=jka f;dgqmf<ka uyskao rdcmlaI ku bj;a lsÍug m%foaYfha tlai;a cd;sl mlaI - Y%S ,xld ksoyia mlaI m%dfoaYSh kdhlhka msßila l< b,a,Su

bj; oeóug w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d mshjr f.k ;snqKd' Ök wdfhdack hgf;a yïnkaf;dg l¾udka; mqrh wdrïN lsÍu;a iuÕu tys m%Odk uOHia:dk folla f,i ie,flk jrdh yd .=jka f;dgqmf<ka uyskao rdcmlaI ku bj;a lrk f,i tlai;a cd;sl mlaI yd Y%S,xld ksoyia mlaI m%foaYsh foaYmd,k{fhda msßila b,a,d isáh w;r tys§ tu b,a,Su bgq l< fkdyels nj w.%dud;H rks,a úl%‍isxy uy;d ta ú.iu Tjqkag oekqï § ;snqKd'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu