gossiplanka alexa Janaki's Gym Workout Video Has Uploaded To Facebook

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Janaki's Gym Workout Video Has Uploaded To Facebook

cdkls jHdhu lrk ùäfhdajla
wka;¾cd,hg - ^ùäfhda&

cdkls úfÊr;ak fï ojia j, thdf.a YÍrfha yevh mj;ajd .ekSu i|yd jHdhu j, ksr; jk whqre oelafjk ùäfhdajla wef.a f*ianqla msgqj Tiafia wka;¾cd,hg tla lr ;sfnkjd' cdklS úfÊr;ak ckm%sh rx.k Ys,ams‚hla jf.au

ksIamdoljßhla jk w;r ;ukaf.a isref¾ yevh ms<sn| úYd, Wkkaÿjla olajk rx.k Ys,ams‚hla f,i weh m%isoaêhla Wiq,kjd' cdkls jHdhu j, ksr; jk ùäfhdajla tla lsÍfuka wk;=rej ;j;a ùäfhdajla tla lrñka weh mjid isákafka weh lrk jHdhdï ;ukaf.a rislhkag o n,d .ekSug i,ia jk njhs' tu ùäfhda my;ska krUkak'

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu