gossiplanka alexa Eranthi And Eranda Were Gone Dubai

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Eranthi And Eranda Were Gone Dubai


uOq iuhg .sh ;reK fiajd iNdm;s
Tgqjka msg hhs - ^PdhdrEm&


cd;sl ;reK fiajd iNdfõ iNdm;s kS;s{ trkao je,swxf.a iy wud;H md,s; rxf.a nKavdrf.a Èh‚h  trka;s rxf.a nKavdr hq. Èúhg msúi fï jk úg uOqiuh i|yd úfoia.;j isákjd' Tjqka vqndhsys fï jk úg

ld,h .; lrk w;r tys§ wrdì cd;slhkafia ieriS Tgqjka msg hñka m%S;sjk wdldrh oelafjk PdhdrEm lsysmhla wka;¾cd,hg uqiq lr ;sfnkjd' tu PdhdrEm my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu