gossiplanka alexa C. V. Vigneswaran Speaks

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

C. V. Vigneswaran Speaks
fld<U wdKa‌vqj fou< ckhdg i,lkafka odihkag jf.a
- iS' ù' ú.afkaIajrka

uOHu wdKa‌vqfõ odihka f,i fou< ck;djg Ôj;a úh fkdyels nj W;=re m<d;a uy weue;s iS' ù' ú.afkaIajrka uy;d f,dal nexl= ksfhdað; msßila‌ yuqfõ m%ldY lr ;sfnkjd' hdmkfha k.r ixj¾Okh .ek

W;=re uy weue;sjrhd yd f,dal nexl= ksfhdað;hka w;r miq.sh isl=rdod mej;s yuqjl§ fuu lreKq wkdjrKh ù ;sfnk w;r fou< ck;dj fj; n,h úuOH.; lsÍu wdKa‌vqj úiska fkdi,ld yer we;s njo ú.afkaIajrka i|yka lr ;sfnkjd' fld<U wdKa‌vqj fou< ckhdg i,lkafka odihka f,i nj;a fuys§ ú.afkaIajrka mjid ;sfí'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu