gossiplanka alexa Bandula Gunawardane Speak At Press Conference

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Bandula Gunawardane Speak At Press Conference

nkaÿ, iSks lsf,dajla /f.k udOH bÈßhg weú,a,d
^´äfhda&

Bfha ^19od& meje;s udOH yuqjlg md¾,sfïka;= uka;%S nkaÿ, .=Kj¾Ok uy;d iSks lsf,dajlao /f.k meñ‚hd' fuf,i iSks lsf,dajla /f.k udOH yuqjg meñŒu iïnkaOfhka udOHfõ§ka l< m%Yak lsÍfï§ Tyq mjid isáfha

fuu iSks lsf,daj udOH yuqjg meñfKk w;r;=r§ ñ,§ .;a njhs' rch w;HdjYH NdKav lsysmhl ñ, md,khla we;s l< nj;a ta hgf;a iSks lsf,dajl ñ, remsh,a 95 lg kshu lr ;sìh§;a fj<|fmdf,a § mdßfNda.slhdg iSks ñ,§ .ekSug isÿj we;af;a fï wdldrfhka jeä ñ,g njhs tys§ Tjq jeä ÿrg;a mejiqfõ' ;uka oeka ñ,§ .;a iSks lsf,dafõ ñ, remsh,a 100 la nj;a mejiqjd' th m%dfhda.slj udOHg wkdjrKh lsÍu i|yd fuf,i iSks lsf,dajla /f.k udOH yuqjg meñ‚ nj;a mjid isáhd' tu wjia:dfõ y~mgh my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu