gossiplanka alexa An Advise To The Maithree From Chandrika

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

An Advise To The Maithree From Chandrika
ysgmq ckdêm;skS pkaøsldf.ka ffu;%Sg wjjdohla

ysgmq ckdêm;skS pkaøsld l=udr;=x. uy;añh j;auka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dg l;d fldg wjjdohla ÿka njg mqj;la i;s wka; cd;sl mqj;am;la jd¾;d lrkjd' fï wjjdoh § we;af;a

uy nexl=jg kj wêm;sjrfhl= f;dard m;alr.ekSu ms<sn|j l;d ny we;sj ;snQ iufhah' tu wjjdoh kï ˜‍Tn;=ud rks,a tlal tl;=fj,d fmd,sál,a f.aï .ykak yokak tmd' tfyu jqfKd;a thd hQ'tka'mS wdKavqjla yod.kSú˜‍ hkak njhs mejfikafka'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu