gossiplanka alexa Vat Differs From Monday

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Vat Differs From Monday

jeÜ nÿ i÷od isg fjkia fjhs
rcfha fiajlhkag jdyk n,m;%
ish¨‍ f;dr;=re fukak

,nk i÷od ^04& jeÜ noao kj ixfYdaOkh hgf;a bÈßm;a lrk nj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d mjikjd' .srd÷refldaÜfÜ meje;s jl=.vq frda.S ksjdrK cd;sl jevigyk wu;ñka ckdêm;sjrhd i|yka lf<a úfYaI{hkaf.ka ieÿï,;a lñgqjla iuÕ

idlÉPdlr th bÈßm;a lrk njhs' jdyk n,m;% ysñúh hq;= rcfha ish¨‍ fiajlhkag jdyk n,m;% w¨‍f;ka ,ndfok nj o ckdêm;sjrhd tys§ i|yka lr ;snqKd'

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu