gossiplanka alexa Today Morning Photos Of The Kosagama Camp Hall That Burn In Yesterday Night

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Today Morning Photos Of The Kosagama Camp Hall That Burn In Yesterday Night

.skafkka úkdY jqKq id,dj yuqod l|jqf¾ WoEik o¾Yk

Bfha ^05& Èk iji .skafkka úkdY jqKq fldia.u id,dj yuqod l|jqf¾ PdhdrEm wm fj; ,eî ;sfnkjd' fï .skak fya;=fjka hqo yuqod l|jqf¾ f.dvke.s,s iïmq¾Kfhkau úkdY ù we;s whqre;a tu m%foaYh wjg WKav úisÍ f.dia ;sfnk whqre;a fuu PdhdrEm j,ska olakg ,efnkjd' my;ska tu PdhdrEm tl;=j n,kak'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu