gossiplanka alexa Tillakaratne Dilshan Miss Odi Series Against England

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Tillakaratne Dilshan Miss Odi Series Against England

ä,aIdkag tx.,ka; tlaÈk ;rÕdj,sh wysñ fjhs
iuq.kak l;dj fndrejla¨‍

t<fUk tx.,ka; tlaÈk l%slÜ ;rÕdj,sh iqmsß wdrïNl ms;slre à'tï ä,aIdkag wysñ ù ;sfnkjd' ta ms<sn|j Tyqf.ka l< úuiSul§ ä,aIdka m%ldY lr isáfha ta Tyqf.a

msg fldkafoa wndOhla fya;=fjka tx.,ka; ;rÕdj,shg iyNd.S ùug fkdyels jQ njhs'
ta jf.au Tyq cd;Hka;r l%slÜ msáfhka iuq.kakd njg we;eï udOH j, m< jk jd¾;d o wi;H nj;a" ;uka l%slÜ l%Svdfjka iuq.kakd ld, jljdkqjla ;ju;a ;SrKh lr fkdue;s nj;a ä,aIdka m%ldY lr isáhd'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu