gossiplanka alexa Purple Range's Singer Indunil Andramana Is Getting Married

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Purple Range's Singer Indunil Andramana Is Getting Married

m¾m,a f¾kaÊ bÿks,a wkaøudkak hq.Èúhg

ckm%sh m¾m,a f¾kaÊ ix.S; lKavdhfï ksfõolfhla fukau m%odk .dhk Ys,amsfhka jqKq bÿks,a wkaøudkak óg Èk lsysmhlg fmr § hq.Èúhg t<eUqKd' Tyqf.a fuu újdy ux., W;aijhg ckm%sh l<dlrejka /ilau iyNd.s fj,d isáhd' fuu W;aij wjia:dfõ§ ,nd .;a PdhdrEm tl;=jla my;ska krUkak'


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu