gossiplanka alexa Patali Champika Released A New Book

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Patali Champika Released A New Book

pïmsl rKjl uy;d rÑ; zm%fõYfuka uQ,H w.dOhla bÈßfhksz lD;sh t<soelafõ

fuu lD;sfhka wdKavqfõ úhoï l<ukdlrKh" wdKavqfõ wdodhï jeälr .ekSu" wd¾Ól M,odhs;djh jeä lr.ekSu yd wdfhdack mßirh ieliSu hk lreKq Tiafia wd¾Ól w¾nqofhka rg f.dv.kakd wdldrh fmkajd § ;sfnkjd' úOdhl ckm;s OQrh iïmQ¾Kfhka wfydais lrkjdg ;ud úreoaO nj;a iajdëk fldñIka iNd m;a l<;a tajdfhka ksis M, ,nd.ekSug ta i|yd úêu;a l<ukdlrKhla meje;sh hq;= nj;a weue;sjrhd fuys§ fmkajd fok w;r Tyq lshd isáfha miq.sh ckm;sjrKfha§ uyskao rdcmlaI ch.;a;d kï rg fï jkúg úid,djla njg m;aj ;sfnkq we;ehs lshdh' fuu wjia:dfõ§ fv%dakd leurd Ndú; lrñka weu;sjrhdg fmd; ms<s.ekaùug lghq;= fhdod ;sîu tys úfYaI;ajhls' tys§ ,nd.;a PdhdrEm my;ska krUkak'













































ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu