gossiplanka alexa Nadeesha Hemamali Says Prostitusion Must Be Leagel

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Nadeesha Hemamali Says Prostitusion Must Be Leagel

.‚ld jD;a;sh kS;s.; lrkak ´k
k§Yd fyauud,s - ^ùäfhda&

.‚ld jD;a;sh kS;s.; lsÍug ;ud leu;s nj k§Yd fyauud,s mjikjd' ta brdÊ ùrr;ak iu. f*ia nqla Tiafia meje;ajQ iÔj jevigykl§h' Bg fya;=j f,i weh fmkajd fokafka" uu olsk úÈhg ñksiaiq f.dvla fj,djg ;ukaf. ÿj wïud ifydaoßh wmfhdackh lrkjd' tÉpr wd;;shlska bkafk' .ïno ú;rla fkfjhs k.rj,;a

fï ;;ajhg uqyqK §, ;sfhkjd' fïl ueðla tlla fj,d ;sfhkafk' ux ys;kafk fïl kS;s.; lf<d;a ta whg fyd|hs' .‚ld j!;a;sh iïnkaOfhka k§Idf.a ms<s;=re iys; ùäfhda mgh my;ska'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu