gossiplanka alexa Mr Mahinda Rajapaksha And His Son Namal Are Busy In Weddings

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Mr Mahinda Rajapaksha And His Son Namal Are Busy In Weddingsuyskao - kdu,a fï ojiaj, ux., W;aij,
^PdhdrEm&

uehs cqks udfia lshkafka újdy ux., W;aij,g iqN kele;a fhfok udi folla' fï ksidfjka fï udi fol ysgmq ckm;sg iy Tyqf.a mq;a kdu,a rdcmlaIg ux., W;aijhkag jeä jeäfhka wdrdOkd ,eì,d ;sfnkjd'  ysgmq ckm;s ueouq,k ux., W;aijhlgo kdu,a rdcmlaI uy;d

iqiqßhjej m%foaYfha ux., W;aijhlg wo Èkfha iyNd.S jQ wjia:dfõ .;a PdhdrEm lsysmhla my;ska krUkak mq¿jka'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu