gossiplanka alexa Astrology Prediction By Indika Thotawatte

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Astrology Prediction By Indika Thotawatte
t<efUk wf.daia;= - iema;eïn¾ uyd ck;d le<öula
fcda;sYHfõ§ bkaÈl f;dgj;a; lshhs - ùäfhda

t<efUk wf.daia;= iy iema;eïn¾ udihkays furg ;=, úYd, .egqïldÍ ;;ajhla we;s jk nj fcda;sYHfõ§ bkaÈl f;dgj;a; mjihs' .;jk jir 88-89 j¾Ihka yd iudk ;;ajhla we;s jkq we;ehso bkaÈl f;dgj;a; i|yka lrkjd' Tyq fï m<snoj l< l;dj wod< ùäfhdaj my;ska n,kak'ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu