gossiplanka alexa A Fight Between Mahindananda And Ranjan - Update

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

A Fight Between Mahindananda And Ranjan - Update
wo md¾,s‌‌fïka;=fõ§ rxcka iy uyskaodkkaof.a .egqug
fya;= jQ ùäfhdaj fukak - ^ùäfhda iys;hs&

ksfhdacH wud;H rxcka rdukdhl uy;d iy md¾,sfuaka;= uka;%S uyskaodkkao w¨‍;a.uf.a uy;d w;r wo md¾,sfïka;= f,dìfha§ nyskaniaùula ÿrÈ. f.dia ;snqKd' ta wo WoEik ^21od& isÿjQ äf*kav¾ j¾.fha r:hla iïnkaOfhka rxcka rdukdhl uy;d úiska udOHg lrk ,o fy<sorõjls' tu úfYaI wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska n,kak

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu