gossiplanka alexa Moratuwa Mayor Saman Lal Feed Cake To Mahinda Rajapaksha

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Moratuwa Mayor Saman Lal Feed Cake To Mahinda Rajapaksha
fudrgqj k.rdêm;s iuka ,d,a
uyskaog flala ljhs
^PdhdrEm&

fudrgqj k.rdêm;s iuka ,d,a m%kdkaÿ uy;df.a 28 jk újdy ixj;air W;aijh Bfha Èk meje;ajQjd' Tyqg iqN me;=ï tla lsÍug ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I ue;s;=ud o meñK ;snqKq w;r tys§ k.rdêm;s úiska uyskaog

flala lE,a,la o ljhs' tu wjia:dfõ§ .kq ,enQ PdhdrEm lsysmhla my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu