gossiplanka alexa Makeup Artist Sumudu Wasantha Celebrates His Birthday

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Makeup Artist Sumudu Wasantha Celebrates His Birthday

iquqÿ jika; WmkaÈkh iurmq yeá
fõY ksrEmK Ys,amsfhl= jk iquqÿ jika;f.a WmkaÈkh miq.shod ish ñ;=rka iuÕska iurk ,§' fï WmkaÈk idoh i|yd m%isoaO l<d lrejka lsysm fofklao iyNd.S ù isá w;r tu wjia:dfõ PdhdrEm tl;=jla my;ska krUkak

Pix by - Indika Prabath Weerasinghe  - 0779335451


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu