gossiplanka alexa Hirunika Donates To People Who Struglling From Floods

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Hirunika Donates To People Who Struglling From Floods.xj;=frka úm;g m;a ck;djg
ysreksldf.ka wdOdr
^PdhdrEm&

.xj;=ßka wj;eka jQ fldf,dkakdj" lvqfj, m%foaYj, ck;djf.a iqjÿla fidhd n,ñka Tjqkag wjYH úh,s i,dl" wdydr mdk iemhSug tlai;a cd;sl mlaI md¾,sfïka;= uka;%S ysre‚ld fma%upkaø uy;añh mshjr f.k ;sfna' weh wj;eka jQ msßia yuq ù Tjqka iu. iqyo l;dnyl ksr; fjñka

Tjqkag wdOdr Wmldr lrk wjia:dfõ .kq ,enQ PdhdrEm lsysmhla my;ska oelafõ'

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu