gossiplanka alexa Here Is The Colombo After The Flood - Photos

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Here Is The Colombo After The Flood - Photos


.xj;=frka miq fld<U wjg ;;ajh
^PdhdrEm&

miq.sh Èkj, § mej;s wêl j¾Idj fya;=fjka fld<U m%foaY .Kkdjla .xj;=frka hgúh' .xj;=r nei hEu;a iu. tu m%foaYj, ksjdi iy ndysr mßirh úkdY ù ;sfí' tjd ms<silr lr§u ioyd wdKvqfõ ueÈy;a ùu w;HwjYHj ;sfí' .xj;=r ksid úkdYhg m;a tu m%foaYj, ksÍlaIK pdßljl ksr; jqKq weu;s *hsi¾ uqia;dmd uy;d ks<OdÍka yg Wmfoia ÿkafka

fïjd läkñka ck;djg jdih l< yels wdldrhg ms<silr fok f,ihs'

tu wjia:dfõ .kq ,enQ PdhdrEm lsysmhla my;ska
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu