gossiplanka alexa Dilum Amunugama Member's Birthday Greets

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Dilum Amunugama Member's Birthday Greets


Ȩ‍ï wuqKq.u uka;%Sf.a
WmkaÈkhg uyskao iqN m;hs
^PdhdrEm&

uykqjr Èia;%sla uka;%S Ȩ‍ï wuqKq.u uka;%S ;=ukaf.a WmkaÈkh miq.shod fh§ ;snqKd' ta fjkqfjka iqN me;=ï tla lrk uyskao rdcmlaI ue;s;=uka' Ysrka;s úl%uisxy rdcmlaI ue;sksh yd

kdu,a rdcmlaI uka;%S ;=uka tlaj isáhd'

tys§ .kq ,enQ PdhdrEm lsysmhla my;ska n,kak'

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu