gossiplanka alexa The Prime Minister Ranil Wickramasinghe Celebrates His 67 th Birthday

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

The Prime Minister Ranil Wickramasinghe Celebrates His 67 th Birthday

w.ue;s rks,a 67 jk
Wmka Èkh ieurej yeá
^PdhdrEm&

w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;df.a 67 jk Wmka Èkh wog ^24& fh§ ;sfí' isjq jrla w.ue;s OQrhg m;a jq rks,a úl%uisxy uy;d fujr w.ue;s ùfuka miq iurk m<uq Wmka Èkh fuh fõ‍' 1993" 2001 jirj, iy 2015 jif¾ § fojrla w.ue;s Oqrhg m;a jQ rks,a úl%uisxy uy;d furg kj foaYmd,k ixialD;shl wdrïNh iksgqyka lrñka

2015 uy ue;sjrKfhka miq cd;sl wdKavqj msysgqùug mqfrda.dój lghq;= lf<ah'

t;=udf.a 67 jk ckau Èkh ksñ;af;ka wo^4&WoEik wr,sh.y ukaÈrfha § f;ameka idohla meje;ajqKd' tu wjia:djg ckdêm;sjrhd we;=¿ ue;sweu;sjre /ila tlaj isáhd' tys§ .kq ,enQ PdhdrEm lsysmhla my;ska oelafjkjd'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu