gossiplanka alexa Tele Shooting at Saman Devalaya

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Tele Shooting at Saman Devalaya


celaika ck;d úfrdaOh yuqfõ IQáka w;yÍ


rùK iskudfõ§ celaika weka;kS uy;d we;=¿ iskud ksIamdol lKavdhula úiska ft;sydisl inr.uq uy iuka foajd,h miqìï lrf.k fg,s kdgH ks¾udKhla i|yd rc ud,s.hla ms<sìUq lrñka bÈl< miq m%foaYfha ck;djf.a úfrdaOh yuqfõ bj;a lr.ekSug tu ksIamdok lKavdhug  Bfha isÿjqks'

celaika weka;kS uy;df.a ziS.sß ldYHm’ fg,s kdgHfha ldYHm rcqf.a ud,s.fha msúiqu f,i uy iuka foajd,fha my< u¿fõ miq;, ks¾udK ieliSu óg Èk lsysmhlg Wv§ wdrïN lr ;snq‚' tu miq;, ks¾udK ksid inr.uq uy iuka foajd,fha ft;sydisl;ajhg fukau ck;djf.a f.!rjkSh njg úYd, ydkshla isÿjk nj foajd,fha rdcldÍ lmq uy;ajrekaf.ao" fjk;a rdcldÍlrejkaf.a fukau m%foaYjdiSkaf.ao woyi úh'


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu