gossiplanka alexa Military Found A Land

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Military Found A Land
lgqkdhl .=jka hdkdj,g .ykak
lgqkdhlska fldá .;a; bvu

fldá ixúOdkh  úiska .=jka hdkdj,g m%ydr t,a, lsÍu i|yd  lgqkdhl .=jka f;dgqm< wi, bvula‌ ñ,hg f.k ;snQ nj jir .Kklg miq fy<sù ;sfí' miqj ;%ia‌; u¾ok tallh úiska fuu bvu  fidhdf.k rdcika;l lr ;sfí' fï bvu .ek f;dr;=re w;awvx.=jg .kq ,enQ fldá ;%ia‌;hl=f.ka wkdjrKh lrf.k we;'

kuq;a th ryila‌j meje;s nj ;%ia‌; u¾ok wdrxÑ ud¾. okajhs'lgqkdhl .=jkaf;dgqm<g ;%ia‌; m%ydr t,a,ùfuka miq;a fï bvu .ek f;dr;=re jika ù ;sì‚'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu