gossiplanka alexa Mahinda's New Political Office Update

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Mahinda's New Political Office Update

fk¿ï fmdfydÜ‌gqjla‌'

^12 od& n;a;ruq,a, chka;smqr m%foaYfha§  ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;df.a kj foaYmd,k yd fufyhqï ld¾hd,hla‌ W;aijdldrfhka újD; flß‚' l=reKE., Èia‌;%sla‌ md¾,sfïka;= uka;%S id,skao Èidkdhl uy;d úiska fuu foaYmd,k fufyhqï ld¾hd,h újD; l< wjia‌:dfõ  ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d fj; fk¿ï fmdfydÜ‌gqjl wdlD;shla‌ ms<s.ekajQy

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu