gossiplanka alexa Yoshitha Rajapaksa Arrested

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Yoshitha Rajapaksa Arrested

fhdaIs; rdcmlaI
w;awvx.=jg

fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdYh wo  ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaIf.a mq;a jk  fhdaIs; rdcmlaI w;awvx.=jg .;a;d' ta iS'tia'tka' kd,sldfõ m%j¾Ok lghq;= ioyd  rdcH foam< fhdod.ekSu iy fya;=  bÈßm;a l< fkdyels uQ,H m%;smdokj,ska tu kd,sldj mj;ajdf.k hEu hk fpdaokd iïnkaOfhka wod<jhs'fuu isoaêhg wod<j ysgmq ckdêm;sjrhdf.a udOH m%ldYl" iS'tia'tka' kd,sld m%OdkS frdydka je,súg fukau tys m%Odk úOdhl ks,Odßhd f,i lghq;= l< ksYdka; rK;=x. we;=Æ ;j;a isõfofkl=o wo w;awvx.=jg .;a;d'

kdúl yuqodfõ Æ;skkajrfhl= jk fhdaIs; rdcmlaIf.ka uQ,H wmrdO fldÜGdYh m%Yak lf<a Tyq kdúl yuqod uQ,ia:dkhg le|ùfuka wk;=rejhs' wfkla msßif.ka uQ,H wmrdO fldÜGdYfha§  m%Yak lsÍï isÿl<d'


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu