gossiplanka alexa Muthurajawela Oil Leak Case

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Muthurajawela Oil Leak Case

uq;=rdcfj, jqk f;,a ldkaÿjg
ck;dj jkaÈ b,a,hs (Video)

uq;=rdcfj, f;,a .nvd ixlS¾Khg bkaOk imhk k<hl isÿjQ f;,a ldkaÿj fya;=fjka mßirhg isÿjQ n,mEug tfrysj iuqøSh mßir wdrlaIk wêldßfha úfYaI úu¾Ykhla wdrïN jqKd' fuu f;,a ldkaÿj;a iu. isÿ jQ mßir ydksh;a iuÕ m%foaYjdiSkaf.ka oeä úfrdaOhla t,a,fjkjd'
Tjqka mjikafka

fuu f;,a úI ùfuka we;eï mqoa.,hskag ifï ;=jd, isÿù we;s njhs'

ùäfhdaj my;ska


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu