gossiplanka alexa Fake Pailot

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Fake Pailot


.=jka fiajd lafIa;%fha /lshd fokjd lshd
uqo,a jxpd lr,d

.=jka fiajd lafIa;%fha  /lshd ,nd fok nj lshñka mqoa.,fhla ;re‚hkaf.a uqo,a jxpd iy.;j ,nd .; mqoa.,fhla ms,snoj jd¾;dfõ' fuu mqoa.,hd f*ianqla wvúfha jHdc kulska fmkS isáñka  
Photoshop uÕska PdhdrEm ixialrKh lr Tyq .=jkahdkhl fiajh lrk mqoa.,fhla f,ig fmksñka  úiska ;re‚hka uq,dlrñka uqo,a úYd, m%udKfhka nexl= .sKqï j,g oudf.k we;'

miqj  /lshdjla n,dfmdfrd;a;=fjka isá msßia fï jk úg;a fmd,sish fj; f.dia fuu jxpdldrhdg tfrysj meñ‚,s lr ;sfn'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu