gossiplanka alexa Robbery in Horana Supermarket

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Robbery in Horana Supermarket
wuq;= úÈyg fydrlï lrk ,xldfõ
l;=ka fokakd
CCTV leurdjg yiqjQ whqre


iqmsß fj<|i,lg ldka;djka fofokl= we;=¿ ù NdKav fidrlï lrk wdldrh tys ;snQ iSiSàù leurdfõ igyka ù ;sfnkjd' fuu fj<|i, fydrk k.rfha msysá iqmsß fj<|i,ls' fuu fidrlug wod< ldka;djka fofokdf.ka tla ldka;djla T;a;= n,k w;r;=r wfkla ldka;dj ;ud weo isák

idh we;=<g NdKav lsysmhla oud.kakd whqre wod< iSiSàù o¾Ykj, wka;¾.;j ;snqKq w;r tys ùäfhdaj my;ska

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu