gossiplanka alexa Dilantha Malagamuwa Reply - Video

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Dilantha Malagamuwa Reply - Videocmfkl=g jxpd l< isoaêh .ek
ä,ka;f.ka ùäfhdajla (Video)


iqmsß ksjdi ixlS¾Khla iE§u i|yd cmka cd;slhl=f.ka wefußlka fvd,¾ ,laI 6l uqo,la ,ndf.k jxpd lsÍu iïnkaOfhka f,dal fYa‚.; lsÍïj, 10 jk ia:dkh yd wdishdkq Y+r;djfha 02 jeks ia:dkhg ysñlï lshk Y%S ,dxlSh fudag¾ r: Odjk Y+r ä,ka; ud,.uqj uy;dg t,a,ù we;s fpdaokdj ms<sn|j Tyq úiska ùäfhdajla wka;¾cd,hg uqodyer ;snqKd'
tu ùäfhdajg wkqj tu jxpdj isÿfldg w;af;a

Tyq úiska fkdjk w;r miq.sh rcfha m%N,fhl= úisks' tu jxpdj isÿ lsÍfuka wk;=rej Tyqjo thg wd|d .ekSug W;aidy orñka isák nj Tyq tu ùäfhdafõ jeä ÿrg;a mjid ;sfnk w;r tys iïmQ¾K m%ldYh we;=,;a ùäfhdaj my;ska

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu