gossiplanka alexa The Corpse Of The Most Venerable Maduluwawe Sobitha Thero (Images)

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

The Corpse Of The Most Venerable Maduluwawe Sobitha Thero (Images)udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhkaf.a
ksi, foayfha fiahdrE (Photos)


wmj;a jq fldaÜfÜ Y%S kd.úydrfha jev úiQ mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhkaf.a foayh wo miajre 9'15 g isx.mamqrefõ isg ,xldj n,d meñŒug kshñ;j ;sfnkjd' tfia foayh furgg f.k taug fmr" trg Y%S ,xld ;dkdm;s ks, ksji fj; fidaNs; ysñf.a foayh jevu lrjQ wjia:dfõ§

foayh i|yd mdxYl+,h ,nd §u wo ^8& oyj,a isx.mamqrefõ § isÿ flreKd'

tys§ fidaNs; ysñf.a foayh mehl muK ld,hla ;dkdm;s ks, ksjfia ;ekam;a lr ;snqKd'

tu wjia:dfõ PdhdrEm lsysmhla my;ska


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu