gossiplanka alexa Mahinda Rajapaksa's Ideas About The 2016 Budget

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Mahinda Rajapaksa's Ideas About The 2016 Budget

fuf,da ryla‌ ke;s zncÜ‌ tlla‌z
- ysgmq ckm;s  uyskao rdcmla‍I

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d fujr whjeh lshk foa fkdf;afrk lsisu ryla‌ ke;s whjehla‌ hEhs  Bfha ^20 jeksod& mejeiSh'

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d th fufia mejeiSh''


˜‍ñ,shk 15000 la‌ .ulg fjka lrk tl fyd|hs' ta;a talg i,a,s fydhk tl ;uhs m%Yakh' Th lshk uqo, .ulg muKla‌ fkdj wdikhlg;a we;s' fï i,a,sj,ska ;j;a b;=re fjkak mq¿jka' yenehs" whjeh fmd; ;du lsfhõfõ keye' fudkj jqK;a whjeh isxyf,ka lshjmq tl f,dl= fohla‌' jroao jroao lsõj;a jefâ flreKd' ta;a m%Yakhla‌ jqfKa tajd wmg f;areï .kak neß jqK tl .ekhs' ta w;ska n,k l< fï whjeh fuf,da ryla‌ keye' uu ir, jpk j,ska tfyu lshkafka fï whjefhka rfÜ bÈß .uka ud¾.h ms<sn| ksjerÈ jevms<sfj<la‌ fmfkkak ke;s ksihs'˜‍
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu