gossiplanka alexa S.F. Loku Now in Colombo - Update 3

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

S.F. Loku Now in Colombo - Update 3


tia't*a' f,dl+ yd Tyqf.a ifydaorhd
oeka bkafka fld<U
(Photos)


jika; fidhsid uy;df.a >d;kh lsÍfï isoaêh iïnkaOfhka fpdaokd ,en isák tia't*a' f,dl+
fkdfyd;a bfrdaka rKisxy oekg ieÕj isák kuq;a fï jk úg Tyq iy Tyqf.a ifydaorhd jk wis; rKisxy fld<U m%foaYhg wdikakj isák njg fmd,sishg f;dr;=re ,eî ;sfí' fï ksid Tjqka fidhd úfYaI fmd,sia lKavdhula meñK we;s neú jd¾;d jkafka'
bfrdaka rKisxy úisyh yeúßÈ úfha miqjk w;r Tyqf.a ifydaorhd jk

rKisxy wdrÉÑ,df.a wis; rKisxy 24 jeks úfha miqjkjd'

fuf;la wjodkhg ,la fkdjQ tia't*a' f,dl+f.a fidhqre rKisxy wdrÉÑ,df.a wis; rKisxyf.a PdhdrEm my;ska oelafjkjd'


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu