gossiplanka alexa Dunesh Priyashantha Complains to Police Commission

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Dunesh Priyashantha Complains to Police Commission

fjkia jqKq ÿfkaIa fmd,sia fldñiug
meñ‚,a,la odkak wdj yeá - ùäfhda

fldgfokshdfõ fiahd ifoõñ >d;kh isoaêh iïnkaOfhka w;awvx.=jg f.k miqj tu fpdaokdfjka ksoyia jQ ÿfkaIa m%shYdka; fyj;a fldKavhd ;ukag fmd,Sisfhka isÿjQ widOdrKlï ms<sn|j Bfha fmd,sia fldñiu fj; meñ‚,a,la isÿl<d'
ta" kS;s{jreka lsysm fofkl= iuÕ fld<U nKavdrkdhl wkqiaurK cd;Hka;r iïuka;%K Yd,d mßY%fha msysá tu fldñiu fj;


meñŒfuka wk;=rejhs' Tyq ;ukaf.a fldKavho fjkia lr f;dmamshlao me<| fuys meñK isàu ldf.;a wjOdkhg ,lajqKd'

tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska''''


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu