gossiplanka alexa Eranthi And Eranda Wedding - Update 1

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Eranthi And Eranda Wedding - Update 1

;reK fiajd iNdm;s weu;s ÿj iuÕ
kgmq kegqu - ^PdhdrEm&

cd;sl ;reK fiajd iNdfõ iNdm;s trkao je,swxf.a iy trka;s rxf.nKavdr w;r újdy W;aijh Bfha ^22od& meje;ajqKd' fuu újdy W;aijh wjia:dfõ§ Tjqka

k¾;khl fhÿKq w;r tu wjia:dfõ ,nd.;a PdhdrEm lsysmhla my;ska oelafjkjd'

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu