gossiplanka alexa Today Is The Minister Rajitha's Sons Wedding

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Today Is The Minister Rajitha's Sons Wedding


weu;s rdð;f.a mq;=f.a
újdy ux., W;aijh wo

mq;df.a újdyhg iqodkï jk whqre
oelafjk PdhdrEm


wud;H rdð; fiakdr;akf.a mq;a tlai;a fiakdr;akf.a ux., W;aijh wo WoEik fld<U ys,agka fydag,fha§ meje;ajqKd' Tyqf.a w; .kafka Èks;s wdf,dald rKisxy keu;s ;re‚hhs' rdð; mq;a tlai;a fiakdr;ak fuu nd,jhialdr ;re‚hj meyerf.k

.sh njg wef.a fouõmshka úiska óg jirlg fmr l=re÷j;a; fmd,sishg meñ‚,a,la o lr ;snqŒ' ;re‚h ta fudfydf;a mejiqfõ ;uka foudmshka iuÕ bkak wlue;a; ksid ;reKhd iuÕ wd njhs' ta flfia fj;;a jhi iïmQ¾K ùu;a iuÕ fï fofokd w;r újdy ux., W;aijh wo m%Odk fmf<a wuq;a;ka /ilf.a iyNd.s;afjhka ys,agka fydag,fha§ meje;ajqKd'
my;ska oelafjkafka fuu újdy ux.,H W;aijh i|yd fydag,fha lghq;= iqodkï lrk whqre oelafjk PdhdrEm lsysmhls'ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu