gossiplanka alexa Couple Killed In Handawetena Ella Elpitiya - Update

Ad Code

Richmo Sms Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement
Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement Gossip Lanka Advertisement

Couple Killed In Handawetena Ella Elpitiya - Updatew~dyef,k we,a, wi< hqj<
urd ouk fudfydf;a hejQ
tia'tï'tia' m‚úvh


óg Èk lsysmlg by;§ we,amsáh msgqj, m%foaYfha w~dyef,k we,a, wi<ska yuqjQ hqj<lf.a urKh iïnkaOfhka ;j;a jeo.;a f;dr;=re /ila yuqù ;sfnkjd' wIdka keue;s ñh.sh ;reKhd urKhg fmr ;u ióm ñ;=rl=g tia'tï'tia' m‚jqvhla hjd we;s w;r th fmd,sia mÍlaIK i|yd fhduq lr ;snqKd' wIdka ñ;=rdf.a ÿrl;khg wu;k úg th l%shdúrys; fldg ;snQ ksid tia'tï'tia' m‚úvhla hjd we;s njhs mjfikafka'
ta flfiafj;;a tu m‚jqvfha i|yka jqfha

zzupx uu yß nfhka bkafka" blaukg flda,a tlla .kska"ZZ hkakhs'

fuu tia' tï' tia' m‚jqvhg wkqj wIdka  wk;=reodhl wjia:djl isá nj ;yjqrejk njhs fmd,sish mjikafka'
fuu we,a,g meñ‚ mqoa.,hka lsysm fofkl=u óg fmro wìryia wdldrhg w;=reoka ù fyda ñhf.dia we;s njhs mejfikafka'
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?
Read More News
Close Menu