Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label World. Show all posts

ද (14) ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් මහා තරඟයේ අවසන් මහා තරඟය පැවැත්වෙන දිනය. කිසිමදිනක ලෝක කුසලානය හිමි කර නොගත් කණ්ඩායම් දෙකක් කුසලානයට තරඟ කරනවා. ඒ නවසීලන්තය සහ එංගලන්තය. 1996 දිත් ලෝක කුසලානය ගත්තේ කවදාවත් ලෝක කුසලානයක් අරගෙන නැති අපේ රට. ලංකා කණ්ඩායම අවසන් මහා තරඟය දක්වා ගියේ කොහොමද කියලා තමයි මේ කියන්න යන්නේ. 

2019 ලෝක කුසලාන අවසන් තරඟයට සුදුසුකම් ලබන්නේ කුමන රට ද යන්න කාගෙත් අවධානය ලබා සිටින කරුණක්. ඒ ගැන නොයෙකුත් අනාවැකි පලවවනවා. 

ඉන්දියාවේ බලගතු මන්ත්‍රාචාර්‍ය වරයෙක් වන බබා රම්දේව් ද එවන් අනාවැකි පලකර තිබෙනවා. බබා රම්දේව් සාමිවරයා පසුගියදා පැවති ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් ඇගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි ජයග්‍රහණය කරන බව පැවසූ අතර එය එසේම සිදුවුණා.

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරඟ එන්න එන්නම උණුසුම් වෙමින් පවතිනවා. නොසිතූ මොහොතක ශ්‍රී ලංකා පිල එංගලන්තය සමඟ පැවති තරඟයෙන් ජය ගැනීම මේ උණුසුම තවත් වැඩි කලා. 

මෙවර තරඟාවලියේ දී සියලුම කණ්ඩායම් සියළුම ප්‍රතිවාදීන් සමඟ තරඟ වදින ආකාරයෙන් මුල් වටය පවත්වනු ලබන අතර එයින් ‍තෝරා ගත් කණ්ඩායම් 4ක් ජූලි 9 සහ ජූලි 11 පවත්වන අර්ධ අවසන් තරඟ දෙකට සුදුසුකම් ලබනවා.i;=kag mdr udre ùu i|yd f,djjgd
;sfnk mqÿudldr md,ï - PdhdrEm

j¾;udk f,dalfha iEu rglau Èfkka Èk iS>%fhka ÈhqKq fjñka ;sfnkjd' fï w;ßka uyd ud¾. bÈùu lemS fmfkk fohla' úfYaIfhkau wêfõ.S ud¾.' fujeks wêfõ.S ud¾. rglg w;HjYH jQj;a fuuÕska ffcj úúO;ajhg hï hï ydks isÿ jk wjia:do ke;=jd fkdfõ' fï i|yd úfYaI Wml%uhla ÈhqKq rgj,a úiska isÿ lrkjd' ta ;uhs i;=kag mdr udre ùu i|yd md,ï bÈ lsÍu' wo fuu úfYaIdx.h fjkajkafka f,dalfha ;sfnk tjeks i;a;aj md,ï lsysmhla .ek f;dr;=re Tn fj; f.k taughs'

iEu jirlu l%siauia Èjhsfka fjfik r;= ll=¿jka ñ,shkhla muK fokd ì;a;r oeóu i|yd meis*sla id.rh foig .uka lrkjd' fuu .ufka§ Wka fudag¾ r: j,g yiqù ñhhdu je<elaùugfld<U jrdh f,dalfha fyd|u jrdhka
25 w;rg tla fjhs

f,dalfha fyd|u jrdhka 25 w;rg meñŒug fld<U jrdh iu;a fõ' ta cd;Hka;r we,a*d,hsk¾ (Alphaliner) 2017 j¾. lsÍug wkqj fõ' tu j¾.SlrKhg wkqj 2016 j¾Ifha§ f,dalfha fyd|u jrdhka w;ßka fld<U jrdhg 23jeks ia:dkh ysñj ;sfí' 2015 j¾Ihg idfmalaIj th ia:dk ;=klska

l=vdu flala f.äh ks¾udKh lrmq ux., W;aijhg ckdêm;s;a .syska

miq.sh Èfkl f,dj l=vdu flalaf.äh ks¾udKh lr f,dal jd¾;djla msysgqùug Y%S ,xldfõ meje;ajQ ux., W;aijhl§ msßila iu;aù ;sfnkjd' bIdks yd ÿ,dka jk fuu hqj,f.a újdyhg ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d we;=¿ ue;sweu;sjreka o iyNd.s ù ;snqKd' tys PdhdrEm tl;=j my;ska


Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page